O nas » O nas więcej ...Dobrze żyć - to wiele!
Dobrze umrzeć - to wszystko!

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem.
Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolikówwytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkichdobrą i świętą śmierć.
Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.
 

• Dla każdej i dla każdego...


ADS jest stowarzyszeniem uniwersalnym.
Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi, i tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matki Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje się świadectwo - książeczkę.
Nie ma żadnych zobowiązań odnośnie ćwiczeń, mo-dlitw czy opłat. Zachęca się do codziennego rachunku sumienia, a także udziału w dniach skupienia i rekolek-cjach organizowanych w wielu regionach Polski.
Grupy Apostolstwa żywią szczególne nabożeń-stwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa, mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw, uczestniczą w przywilejach i łaskach, będących owocami odprawianych każdego dnia Mszach Św. w ich intencji.

 

• Różaniec do Siedmiu boleści Matki Bożej


Stowarzyszenie propaguje odmawianie Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Wydaje także informacyjny biuletyn „Nadzieja i Życie”, w którym czytelnicy dzielą się doświadczeniem uzyskanych łask dla swoich bliskich, a także prze-miany ich serca, zwłaszcza w ostatnich godzinach życia. Liczne świadectwa i listy potwierdzają, jak wielu odchodziło z tego świata pojednanych z Bo-giem, pełnych pogodnej nadziei.
Członkowie oraz zelatorzy ADS mogą korzystać z odpustów, po wypełnieniu odpowiednich praktyk pobożnych.
Szczegółowa informacja oraz poszczególne części modlitwy i jej tajemnice zostały przedstawione w dziale > Apostolstwo > Różaniec.
 

• Historia Stowarzyszenia ściśle związana z kultem Matki 
  Boskiej Bolesnej


Kult ten ma swoje główne źródło w Ewangelii, a jego podstawą są prorocze słowa starca Symeona:
"A Twoją duszę przeniknie miecz" (Łk 2,35). Szczytowym momentem boleści Maryi jest Jej obecność pod Krzyżem Chrystusa, Jej Syna (por. J 19, 25-27).
Należący do Stowarzyszenia zamawiają Msze św. w intencji członków, zarówno żyjących jak i zmar-łych, a także angażują się w różne akcje apostolskie na terenie swojej parafii. Obecnie Apostolstwo liczy ponad 400 tys. członków oraz 1100 zela-torów.
Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci swoją obecnością i modlitwą ogarnęły już wiele miast Polski. NOWE WSPÓLNOTY POWSTAJĄ W EUROPIE I AMERYCE.
Apostolstwo wydaje biuletyn - kwartalnik dla stowarzyszonych "Nadzieja i Życie" (w rocznym abonamencie).