Reportaże i zdjęcia » 2012 » AD¦ w naszej parafii - wywiad z zelatork± P. Zofi± Bury

AD¦ W NASZEJ PARAFII

 Rozmowa z zelatork± Zofi± Bury, laureatk± nagrody – Statuetki ¶w. Mikołaja.

            Dnia 1 grudnia w Pier¶ćcu w Sanktuarium ¶w. Mikołaja odbył się X Regionalny Dzień Skupienia członków Apostolstwa Dobrej ¦mierci, podczas którego wręczono zasłużonym zelatorom oraz kapłanom dyplomy i statuetki. Jak co roku, członkowie naszej parafii uczestniczyli w tym modlitewnym spotkaniu. Miłym akcentem tej uroczysto¶ci było nagrodzenie p. Zofii Bury statuetk± ¶więtego patrona pier¶cieckiego.

 P. Zofia tak opowiada o powstaniu AD¦ w naszej parafii:

            W 2005 r. na zaproszenie ks. Proboszcza prał. Stanisława Kozieła wielkopostne rekolekcje głosił ks. Antoni Żebrowski MSF z Górki Klasztornej, krajowy duszpasterz AD¦. Wraz z nim przybyła również diecezjalna zelatorka AD¦ p. Lidia Greń – Wajdzik. To wzruszaj±ce homilie ks. Antoniego oraz płomienne ¶wiadectwa zwi±zane z AD¦ p. Lidii spowodowały, że blisko 300 osób wst±piło do Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej ¦mierci.

 Na czym polega praca zelatora AD¦?

             AD¦ jest wspólnot± modlitewn±. Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest wypraszanie dla wiernych wytrwania w dobrym i łasce u¶więcaj±cej, dla obojętnych religijnie i grzeszników łaskę nawrócenia i przemiany serc, dla wszystkich – łaskę szczę¶liwej godziny ¶mierci. Zelator rozpowszechnia idee AD¦, organizuje modlitwę, zamawia msze ¶w. w intencji członków żyj±cych i zmarłych, zachęca do uczestnictwa w Dniach Skupienia, do czytania prasy – organizuje prenumeratę biuletynu „Nadzieja i życie” i go rozprowadza, jest w kontakcie z zelatork± diecezjaln± oraz współpracuje z kapłanami w parafii i z duszpasterstwem krajowym w Górce Klasztornej, prowadzi rejestr członków, przesyła sprawozdania i coroczne wykazy nowych oraz zmarłych członków.

 Czy ta praca daje Pani zadowolenie i satysfakcję?

       Przed siedmioma laty, gdy u nas powstawało AD¦, nic nie wiedziałam o istnieniu takiego Stowarzyszenia i przyznam, że obawiałam się, czy podołam nowym obowi±zkom. Ale Pan Bóg stawia przed nami zadania, które powinni¶my przyj±ć i je realizować najlepiej, jak się potrafi. Muszę dodać, że nie sama pełnię tę funkcję. Jest jeszcze p. Marta, z któr± dzielimy się prac± i wzajemnie wspieramy, za co jestem jej bardzo wdzięczna. To zaszczyt pracować dla parafii i to jeszcze realizować takie cele.

Jak mogłaby Pani podsumować działalno¶ć AD¦ w naszej parafii?

         Dzięki wielkiej życzliwo¶ci i pomocy dla naszej wspólnoty ks. Proboszcza oraz aktywnej grupie kilkudziesięciu członków działalno¶ć AD¦ w naszej parafii jest chyba widoczna. To wyróżnienie Statuetk± ¶w. Mikołaja odbieram jako nagrodę dla tych wła¶nie osób.

 Czego życzyłaby Pani Stowarzyszeniu i jego członkom w naszej parafii?

           Moim marzeniem jest ci±gły rozwój naszego Stowarzyszenia, bo w tej chwili więcej osób odchodzi do wieczno¶ci, niż przybywa nowych członków. Chciałabym też, aby więcej osób brało udział w Dniach Skupienia w Hałcnowie i Pier¶ćcu oraz aby przybywało czytelników naszego biuletynu „Nadzieja i życie”. Warto zawrzeć z Maryj± ubezpieczenie na godzinę ¶mierci, o co proszę tych parafian, którzy jeszcze tego nie zrobili.

            Cieszymy się niezmiernie, iż nasza parafia została wyróżniona. My¶lę, że wkrótce powiększy się jeszcze stan liczebny AD¦. Gratulujemy nagrody oraz życzymy dalszych dobrych efektów w pracy na chwałę Boż± i ku pożytkowi ludzi. Serdecznie dziękuję za rozmowę.

            Dziękuję.                                                                                                                  Robert Dunat